Regulamin Biegu dla Dzieci

Regulamin biegu dla dzieci w ramach Izerskiego Weekendu Biegowego 2018

1 Organizator

Organizatorem biegu jestTS Regle Szklarska Poręba.

2 Cele i założenia

Promocja Gór Izerskich.
Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy rekreacji.

3 Termin, miejsce, trasa zawodów

Bieg odbędzie się w dniu 21 lipca 2018 roku na Stadionie Miejskim przy  Plac Sportowy w Szklarskiej Porębie.

Start o godzinie ok. 11:30

Długość trasy:

1 Klasyfikacja – 200 m
2 Klasyfikacja – 200 m
3 Klasyfikacja  – 300 m

Trasa nie posiada atestu PZLA, IAAF.
Zawodnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

4 Uczestnictwo

 1. Wszyscy uczestnicy Biegów dziecięcych muszą zostać zweryfikowani
  w Biurze Zawodów. Biuro Zawodów będzie się mieścić w hali sportowej przy stadionie miejskim ul. Plac Sportowy 5 w Szklarskiej Porębie.
 2. Biuro będzie czynne w następujących porach: (sobota) w godzinach
  08:00 -10:30.
 3. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują zestawy startowe zawierające m.in. numer startowy, agrafki i inne elementy, zależnie od możliwości organizatora.
 4. W momencie weryfikacji-odbioru numeru startowego oraz podczas biegu
  i po, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
 5. Rodzice (lub opiekunowie) nie towarzyszą dzieciom podczas biegu na bieżni lekkoatletycznej.
 6. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.
 7. Warunkiem uczestnictwa dziecka w biegach towarzyszących jest wypełnienie i podpisanie przez rodziców (lub opiekunów)w dniu zawodów
  w biurze zawodów podczas weryfikacji następujących dokumentów:
 • Zgoda rodzica (opiekuna) na uczestnictwo dziecka w biegu towarzyszącym,
 • Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka.
 1. Rodzic (opiekun prawny) dziecka oświadcza, że zapoznał się z regulaminem biegu.
 2. Zgłaszający do biegu opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest
  na ich wyłączną odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu.
 • Uczestników Biegów dziecięcych obowiązuje niniejszy regulamin.
 1. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych dla uczestników biegu.

5  Zgłoszenia

Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem portalu internetowego DATASPORT dostępnego pod adresem
http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4085

Zgłoszenia online zostaną zawieszone 13 lipca 2018 roku pod warunkiem,
że wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów Izerskiego Weekendu Biegowego, pod warunkiem, że do tego czasu limit nie zostanie wyczerpany. W takim przypadku możliwość zapisów zostaje zakończona.

Nieprawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez rodzica (opiekuna)może spowodować skreślenie go z listy startowej.

ORGANIZATOR WPROWADZA LIMIT UCZESTNIKÓW!!!!! LIMIT WYNOSI90 NUMERÓW STARTOWYCH

6 Opłata startowa

Każdy uczestnik Biegu dziecięcego w ramach Izerskiego Weekendu Biegowego nie ponosi kosztów opłaty startowej (wpisowego).

7 Klasyfikacje

Podczas Biegu dziecięcego w ramach Izerskiego Weekendu Biegowego prowadzone będą następujące klasyfikacje:

1 Klasyfikacja (Miejsca od 1 do 3):

 • Chłopcy: rok urodzenia 2009-2010 (15 osób)
 • Dziewczynki: rok urodzenia 2009-2010 (15 osób)

2 Klasyfikacja (Miejsca od 1 do 3):

 • Chłopcy: rok urodzenia 2007-2008 (15 osób)
 • Dziewczynki: rok urodzenia 2007-2008 (15 osób)

3 Klasyfikacja (Miejsca od 1 do 3):

 • Chłopcy: rok urodzenia 2004-2005-2006 (15 osób)
 • Dziewczynki: rok urodzenia 2004-2005-2006 (15 osób)
  1. Podstawą klasyfikacji jest kolejność przekroczenia linii mety przez zawodnika oraz werdykt sędziego zawodów biegów dziecięcych wyznaczonego przez organizatora biegu.
  2. Protesty dotyczące wyników można składać pisemnie lub ustnie u dyrektora biegu w dniu zawodów.

8 Nagrody

 1. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy Biegów dziecięcych, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród.

9 Uwagi

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, bądź jego modyfikacja jest zabroniona, pod karą dyskwalifikacji.
 3. Uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania bezpieczeństwa oraz zasad fair-play podczas całego biegu. Wszyscy uczestnicy biegu muszą bezwzględnie stosować się do poleceń służb zabezpieczających i organizatora.
 4. Zawodnik (rodzic, opiekun prawny) potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat
  o charakterze majątkowym.
 5. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów ewentualnych z nimi związanych.
 6. Pomoc medyczna będzie dostępna na stadionie w miejscu wyznaczonym przez organizatora biegu.
 7. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 8. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
 9. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik (rodzic, opiekun prawny) akceptuje niniejszy regulamin i wyraża dobrowolnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi biegu nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez organizowanych przez TS REGLE Szklarska Poręba, udostępniania sponsorom oraz partnerom biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania na promocyjnych materiałach drukowanych organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Ponadto uczestnik (rodzic, opiekun prawny) mają prawo do:
 10. wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb biegu związanych z organizacją i promocją imprez TS REGLE Szklarska Poręba oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania ,
 11. do odmówienia (w czasie zapisów) lub odwołania zgody (wysyłając do organizatora stosowną informację): na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku zawodnika.
 12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Izerskiego Weekendu Biegowego.
 • Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.
 1. W sprawach nieobjętych Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcie należy
  do organizatora.
 2. Wszelkie informacje dotyczące biegu można uzyskać drogą elektroniczną.
 3. Kontakt w sprawach technicznych i organizacyjnych:
  DYREKTOR BIEGU – Marek Deputat +48661 887750 deputat.tsregle@op.pl 
 4. Kontakt w sprawie zapisów: Dobrosław Zinkiewicz tsregle@gmail.com