Regulamin Izerski Nordic Walking

Regulamin Izerski Nordic Walking w ramach imprezy sportowej pod nazwą
Izerski Weekend Biegowy 202
4

§1 Organizator

 1. Organizatorem jest Towarzystwo Sportowe Regle Szklarska Poręba dalej jako: Organizator lub TS Regle.
 2. Przy współudziale: Miasta Szklarska Poręba 

§2 Cele i założenia

 1. Promocja Gór Izerskich oraz miasta Szklarskiej Poręby.
 2. Popularyzacja i upowszechnienie rekreacji jaką jest nordic walking, jako najprostszej formy rekreacji.

§3 Termin, miejsce, trasa zawodów

 1. Zawody odbędą się w dniu 03 sierpnia 2024 roku ulicami miasta Szklarskiej Poręby oraz malowniczymi szlakami Gór Izerskich.
 2. Start o godzinie 12:00 z placu przed dworcem PKP ul. Dworcowa
  w Szklarskiej Porębie
 3. Trasa obejmuje 1 pętlę.
 4. Meta: Stadion Miejski przy ul. Plac Sportowy w Szklarskiej Porębie.
 5. Długość trasy: ok. 8 km.
 6. Trasa nie posiada atestu PZLA, IAAF.
 7. Trasa będzie oznaczona.
 8. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip, który zostanie zamontowany w numerze startowym każdego Uczestnika. Chipa nie można usuwać z numeru startowego. Usunięcie lub zagubienie chipa skutkuje brakiem możliwości klasyfikacji Uczestnika.
 9. Pomiar czasu w systemie chipów w numerze startowym – oficjalnym czasem jest czas netto, oprócz 50 pierwszych zawodników na mecie.
 10. Na trasie będzie znajdować się punkt pomiaru czasu. Obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe Uczestników skracających trasę.
 11. Uczestnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 12. Ze względów organizacyjnych ustala się limit czasu na pokonanie trasy
  2 godz.  (licząc od strzału startera). Po upływie wyznaczonego czasu uczestnicy nie będą umieszczeni w klasyfikacji generalnej.
 13. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dotrą do mety w określonym limicie czasu zobowiązani są do przerwania zawodów zejścia z trasy i powiadomienia o tym organizatora zawodów.
 14. Uczestnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu (o którym mowa w ust. 3 ppkt 12) pozostaną na Trasie czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników.
 15. Na trasie przebywać mogą jedynie Uczestnicy, obsługa, służby porządkowe oraz osoby i pojazdy posiadające przepustkę wydaną przez Organizatora.
 16. Zabrania się poruszania się po trasie zawodów na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez organizatora zawodów.

§4 Uczestnictwo

 1. Izerski Nordic Walking ma charakter otwarty. Prawo startu mają wyłącznie te osoby, które posiadają aktualne badanie lekarskie; osoby nie posiadające aktualnych badań lekarskich dopuszczone zostaną do startu po złożeniu pisemnego oświadczenia na formularzu zgłoszeniowym, że biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 2. Uczestnicy poruszają się prawidłową techniką nordic walking z kijami do Nordic Walking. Marsz ma charakter rekreacyjny (bez rywalizacji na czas!).
 3. Organizator nie będzie prowadził klasyfikacji zwycięzców wśród uczestników. Wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody w zależności od możliwości organizatora oraz pozyskanych partnerów.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przydziału nagród do losowania w zależności od ich dostępności.
 5. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą marsz na mecie otrzymają na mecie okolicznościowy medal.
 6. W zawodach dopuszcza się uczestnictwo osób poniżej 18 roku życia (za pisemną zgodą opiekunów prawnych) wraz z osobą będącą prawnym opiekunem nieletniego. 
 7. Możliwe konfiguracje zgłaszania drużyny:
 8. W drużynie znajdować się musi co najmniej 1 nieletnia osoba,
  a maksymalnie 2 osoby pełnoletnie. Drużyna musi składać się od 2 do 4 osób. Np.:

-1 dorosły + 1 dziecko

-2 dorosłych + 2 dzieci

-2 dorosłych +1 dziecko

– 1 dorosły + 2 dzieci

 •  Zgłoszenie uważane jest za prawidłowe gdy uczestnik wypełni poprawnie formularz zgłoszeniowy i dokona opłaty startowej. Nazwę drużyny należy podać przy zapisach.
 • Opłata startowa wnoszona jest od osoby.
 • Opiekun prawny podczas trwania zawodów musi być obecny przy dziecku i ponosi za dziecko pełną odpowiedzialność. Czas drużyny liczy się na podstawie czasu średniego dwóch pierwszych zawodników drużyny.  Drużyna, która nie zastosuję do wyżej wymienionych warunków zostanie zdyskwalifikowana.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieletniego uczestnika.
 •  Organizator nie zapewnia polisy ubezpieczeniowej od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
 • Zgłoszenia Uczestnika do zawodów w dniu zawodów w biurze zawodów odbywa się osobiście. Nie ma możliwości zgłoszenia Uczestnika poprzez inną osobę. Wiąże się to z weryfikacją przez organizatora danych osobowych, osobistym zapoznaniem z regulaminem zawodów, jego akceptacją oraz podpisaniem formularza zgłoszeniowego.
 • Wszyscy uczestnicy Zawodów Izerski Nordic Walking muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro Zawodów będzie się mieścić w hali sportowej przy stadionie miejskim ul. Plac Sportowy 5 w Szklarskiej Porębie.
 • Biuro będzie czynne w następujących porach:
  02 sierpnia 2024 r. (piątek) w godzinach 17:30 -21:00
  03 sierpnia 2024 r. (sobota) w godzinach 09:00 -11:30
 • Odbiór pakietów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji Uczestników, na podstawie:
  • dla Uczestników odbierających numery startowe oraz pakiety startowe samodzielnie – okazanego do wglądu ważnego dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem;
  • dla Uczestników odbierających numery startowe oraz pakiety startowe przez osobę trzecią – przedstawionego pisemnego upoważnienia Uczestnika na odebranie numeru startowego lub pakietu startowego dla Uczestnika przez osobę trzecią oraz okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem osoby trzeciej, uprawnionej do odbioru ww. numeru startowego i pakietu startowego. Wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz dostępny jest na stronie internetowej Izerski Weekend Biegowy.
  • Uczestnik za którego upoważniona osoba trzecia odbiera pakiet startowy podpisze upoważnienie (zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do regulaminu) w którym poinformuje organizatora, że znany jest mu swój stan zdrowotny i bierze udział w zawodów na własną odpowiedzialność.
   W przypadku braku podpisu na upoważnieniu do odbioru pakietu organizator nie wydaje numeru startowego uczestnika zawodów.
  • Osoba upoważniona, odbierająca pakiet startowy za osobę trzecią podpisze zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej Izerski Weekend Biegowy,  oświadczenie, że po odebraniu pakietu startowego nie wystartuje w zawodów z numerem startowym zawodnika za którego odebrała pakiet startowy wraz z numerem startowym.
 • Każdy zawodnik, który decyduje się na udział w zawodach oświadcza, że rozumie potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia, jakie pociąga za sobą uczestnictwo w tym trudnym zawodów górskim. Jednocześnie zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu powstały w trakcie uczestnictwa, a niewynikający z winy organizatora.
 • Każdy zawodnik, który decyduje się na udział w zawodach ma obowiązek zapoznać się przed zawodami ze śladem trasy zawodów, który będzie dostępny na stronie  internetowej Izerski Weekend Biegowy oraz w dniu zawodów, w biurze zawodów na tablicy informacyjnej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających numer startowy poprzez sprawdzenie ich w dokumencie tożsamości.
 • Uczestników zawodów obowiązuje niniejszy regulamin.

§5 Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem portalu internetowego DATASPORT.
 2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 14 lipca 2024 roku pod warunkiem,
  że wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów Izerskiego Weekendu Biegowego, pod warunkiem, że do tego czasu limit nie zostanie wyczerpany. W takim przypadku możliwość zapisów zostaje zakończona. Zgłoszenia przyjęte od  01 czerwca nie gwarantują wszystkich świadczeń.
 3. Do zawodów nie mogą się zgłaszać osoby, u których od 2016 roku stwierdzono stosowanie jednej z metod lub jednego z środków dopingowych zakazanych w sporcie, lub obowiązuje ich kara dyscyplinarna z lat poprzednich.
  W przypadku, gdy osoba taka się zgłosi, zostanie skreślona z listy startowej, a wniesiona opłata startowa nie zostanie zwrócona.
 4. Nieprawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez uczestnika może spowodować skreślenie go z listy startowej. Na liście startowej będą znajdować się wyłącznie uczestnicy, którzy uiścili opłatę startową.
 5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów i zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb zawodów a także organizatora.
 6. Organizator wprowadza limit uczestników !!!!! Limit wynosi 50 numerów startowych.

§6 Opłata startowa

 1. Każdy uczestnik Zawodów Izerski Nordic Walking lub organizacje ich delegujące ponoszą koszty opłaty za udział w zawodów oraz pakiet startowy, dojazdów, noclegów oraz innych świadczeń we własnym zakresie. Opłata jest uzależniona od niżej wskazanych dat zmiany wysokości opłaty startowej. Wpłaty można dokonywać od ogłoszenia dnia zapisów na stronie internetowej zawodów. Uczestnik powinien dokonać opłaty do 10 dni od zapisania się na stronie zapisów.
Wysokość opłaty jest uzależniona od kolejności wpłaty: 0 – 10 zgłoszeń  70,00 zł 11 – 20 zgłoszeń 80,00 zł  21 – 50 zgłoszeń 90,00 zł   w biurze zawodów 100,00 zł  

Wysokiej jakości koszulka techniczna jest dodatkowo płatna. Wizualizacja koszulki oraz cena zostanie podana w późniejszym terminie.

Zgłoszenia i opłaty należy dokonać podczas rejestracji lub edytując swoje zgłoszenie.

 • Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo, a nie opłatą za pakiet startowy. W ramach opłaty startowej/pakietu startowego organizator zapewnia :
  możliwość udziału w zawodów, opiekę medyczną, punkty odświeżające na mecie zawodów, numer startowy, agrafki, medal na mecie zawodów, posiłek regeneracyjny oraz pakiet upominków w miarę możliwości organizatora i sponsorów.
 • W formularzu zapisów do zawodów zawodnik zobowiązany jest dokonać wyboru rodzaju posiłku  z pośród dwóch dostępnych opcji: „BEZMIĘSNY” lub „Z MIĘSEM”. Dokonanego wyboru nie można zmienić w późniejszym czasie.
 • Osoby, które dokonają opłaty startowej po 14 lipca 2024 roku nie otrzymają numeru startowego, a opłata zostanie zwrócona (liczy się data wpływu środków na konto organizatora).
 • W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia poszczególnych limitów uczestników określonych w §6 pkt 1 niniejszego regulaminu) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z zapisami zawartymi w §6 pkt 1 niniejszego regulaminu.
 • Dowodem zarejestrowania opłaty jest nadanie numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie internetowej
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych sytuacjach organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty na innego uczestnika zawodów lecz tylko w terminie do 01 lipca 2024 r. Wszelkie formalności związane z przeniesieniem opłaty i zmianą Uczestnika zawodów leżą po stronie Uczestników.
 • Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny w trakcie zapisów na stronie internetowej zaznaczyć właściwą zakładkę w formularzu zgłoszeniowym lub podczas zapisów w dniu zawodów w biurze zawodów.
 • W przypadku dokonywania płatności, przy których konieczne jest opłacenie prowizji banku lub innej instytucji pośredniczącej w płatności, do opłaty startowej należy doliczyć kwotę równą wysokości prowizji.
  W przypadku nieopłacenia prowizji przez Uczestnika i wstrzymania lub odrzucenia płatności przez ww. bank lub instytucję pośredniczącą, rejestracja nie będzie możliwa.

§7 Uwagi

 1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W przypadku wystąpienia nagłych zagrażających życiu uczestników, zjawisk atmosferycznych zawody mogą zostać odwołane lub przerwane przez organizatora.
 2. Uczestnicy którzy z różnych przyczyn nie będą mogli ukończyć zawodów są zobowiązani powiadomić o tym fakcie organizatora na mecie zawodów lub obsługę zawodów na trasie zawodów osobiście lub telefonicznie.
 3. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, bądź jego modyfikacja jest zabroniona, pod karą dyskwalifikacji.
 4. Zawodnik wypełniając elektroniczny bądź papierowy formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w zawodów wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodów i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodów na własną odpowiedzialność.
 5. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów ewentualnych z nimi związanych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie zawodów wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
 6. Pomoc medyczna będzie dostępna na mecie zawodów.
 7. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania zawodów podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 8. Zawody będą odbywały się przy ograniczonym ruchu drogowym z zachowaniem szczególnej ostrożności i przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.
 9. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych, poleceń personelu i przedstawiciela Organizatora oraz poszanowania pozostałych Uczestników w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair -play. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w zawodów i ma prawo usunąć z terenu zawodów osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów, nie przestrzegają poleceń osób wskazanych w zdaniu poprzedzającym lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem zawodów, przepisami IAAF oraz PZLA.
 10. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy zawodów, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
 11. Na trasie zawodów mogą występować odcinki niebezpieczne, przejazdy kolejowe, ruch uliczny,  ostre kamienie, wystające skały, gałęzie, strome podbiegi i zbiegi itp. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.
 12. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi zawodów nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez organizowanych przez TS REGLE  , udostępniania sponsorom oraz partnerom zawodów w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania na promocyjnych materiałach drukowanych organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 13. Zawodnicy otrzymają możliwość zdeponowania rzeczy osobistych w specjalnie wyznaczonym miejscu. Zdeponowane rzeczy można odebrać po zawodów tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie zdeponowanych rzeczy przez inną osobę.
 14. Uwaga: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie cennych przedmiotów oraz dokumentów w depozycie.
 15. Organizator nie zapewnia prysznicy oraz miejsc noclegowych dla uczestników zawodów.
 16. Po zawodach można skorzystać z posiłku regeneracyjnego
 17. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
 18. W sprawach nieobjętych Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcie należy do organizatora.
 19. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.
 20. Wszelkie informacje dotyczące zawodów można uzyskać drogą elektroniczną.
 21. Końcowe wyniki zawodów będą dostępne na stronie zapisów
 22. Kontakt w sprawach organizacyjnych:
  DYREKTOR BIEGU – Marek Deputat +48 661 887750 marek.deputat.tsregle@op.pl 
 23. Kontakt w sprawach technicznych:
  Artur Machtelewski – + 48 501792353

zapisy.iwb@gmail.com