Regulamin BW

Regulamin biegu
Wirtualny Izerski Weekend Biegowy 2020

§1 Organizator

1. Organizatorem biegu jest Towarzystwo Sportowe Regle Szklarska Poręba dalej jako: Organizator lub TS Regle.
2. Przy współudziale: Miasta Szklarska Poręba

§2 Cele imprezy

1. Promocja Gór Izerskich oraz miasta Szklarskiej Poręby.
2. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy rekreacji.
3. Umożliwienie sportowcom rywalizacji w trakcie narodowej kwarantanny.

§3 Termin, miejsce zawodów

1. Bieg odbędzie się w dniach 18.07-31.08 2020 r. w dowolnej części kraju.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania dowolnego dystansu 5, 10, 21 lub 42 km ( biegiem, nordic walking) oraz udokumentowania swojej aktywności poprzez dodanie w panelu zapisów plików formacie GPX z popularnych i najchętniej używanych aplikacji lub urządzeń typu: Endomondo, Strava, Garmin, Suunto, Polar itd. Wynik musi zostać wrzucony przez zawodnika w czasie maksymalnie do 6 godzin od zakończenia biegu.
2. Długość półmaratonu wynosi 21,0975 km, przy czym Organizator przyjmuje za właściwy dystans dla Biegu 21,1 km
3. Długość maratonu wynosi 42,195 km, przy czym Organizator przyjmuje za właściwy dystans dla Biegu 42,2 km
4. Zawodnik może dystanse pokonać w dowolnym terenie, przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego.
5. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
6. Rywalizacja rozpoczyna się o godz. 00.00.w dniu 18.07 i kończy w dniu 31.08.2020 r o godz 24.00.
7. Dystans możesz pokonać na dwa sposoby:
a) Biegnąc “od startu do mety”, pokonując jednorazowo zakładany dystans,
b) “Na raty”. Dystans deklarowany rozkładając na dowolne 3 dni. Nie ma znaczenia ile km pokonasz danego dnia – ważne, aby suma 3 biegów dała łącznie zakładany dystans. 3 dni startowe muszą zawierać się w datach 18.07-31.08.2020.

§4 Uczestnictwo

1. Wirtualny Izerski Weekend Biegowy ma charakter otwarty. Prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej do dnia 18 lipca 2020 roku ukończą 18 lat. posiadający aktualne badanie lekarskie; osoby nie posiadające aktualnych badań lekarskich biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność;
2. Każdy zawodnik, który decyduje się na udział w zawodach oświadcza, że rozumie potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia, jakie pociąga za sobą uczestnictwo w biegu. Jednocześnie zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu i życiu powstały w trakcie uczestnictwa, a niewynikający z winy organizatora.
3. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

§5 Zgłoszenia

1. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem portalu internetowego DATASPORT
2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 23.08.2020 roku o godz 24.00
3. Zgłoszenie swojego biegu możesz wysłać tylko raz.
4. Zgłoszenia niepełne nie będą brane pod uwagę.
5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. Ponadto uczestnicy mają prawo do:

a) wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb biegu a także organizatora,
b) wyrażenia dobrowolnej zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu a także organizatora,
c) uczestnicy mają prawo do odmówienia (w czasie zapisów) lub odwołania zgody (wysyłając do organizatora stosowną informację):
• na przetwarzanie danych osobowych,
• upublicznianie swojego wizerunku zgodnie z zapisami zawartymi
w §9 pkt. 13 .
6. Organizator nie wprowadza limitu uczestników !!!!!

§6 Opłata startowa

1. Każdy uczestnik Wirtualnego Izerskiego Weekendu Biegowego lub organizacje ich delegujące ponoszą koszty opłaty za udział w biegu w wysokości 50 zł. Wpłaty można dokonywać od ogłoszenia dnia zapisów on-line podczas zapisów.
2. Wszyscy uczestnicy którzy opłacą Wirtualny Izerski Weekend Biegowy otrzymają 10 % zniżkę na opłatę dowolnego dystansu w przyszłorocznej edycji.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa ( tzw. Bilet Udziału ) nie podlega zwrotowi
4. Każdy zarejestrowany zawodnik otrzyma imienny numer startowy w formacie PDF wysłany na adres e-mail do samodzielnego wydruku. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie Biegu. Nie jest to warunek konieczny.
5. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo, a nie opłatą za pakiet startowy i przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych biegów. W ramach opłaty startowej/pakietu startowego organizator zapewnia: możliwość udziału w biegu, numer startowy, medal, wysyłkę medalu.
6. Dowodem zarejestrowania opłaty jest nadanie numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej na stronie DATASPORT
7. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz p.rzekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W wyjątkowych sytuacjach organizator może zezwolić na przeniesienie opłaty na innego uczestnika biegu lecz tylko w terminie do 30 czerwca 2020 r. Wszelkie formalności związane z przeniesieniem opłaty i zmianą Uczestnika biegu leżą po stronie Uczestników.
9. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny w trakcie zapisów na stronie DATASPORT zaznaczyć właściwą zakładkę w formularzu zgłoszeniowym.
10.W przypadku dokonywania płatności, przy których konieczne jest opłacenie prowizji banku lub innej instytucji pośredniczącej w płatności, do opłaty startowej należy doliczyć kwotę równą wysokości prowizji. W przypadku nieopłacenia prowizji przez Uczestnika i wstrzymania lub odrzucenia płatności przez ww. bank lub instytucję pośredniczącą, rejestracja nie będzie możliwa.

§7 Klasyfikacje

1. Podczas Wirtualnego Izerskiego Weekendu Biegowego w poszczególnych biegach prowadzone będą następujące klasyfikacje:
1 .1 Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (miejsca od 1 do 3)
1.2 Klasyfikacje wiekowe: (miejsca od 1 do 3)
– K-18 M-18 (18-29 lat)
– K-30 M-30 (30-39 lat) – K-40 M-40 (40-49 lat) – K-50 M-50 (50-59 lat) – K-60 M-60 (60 i więcej)
UWAGA: W przypadku gdy w danej kategorii wiekowej, wystąpi mniej niż 3 zawodników, automatycznie w takim przypadku rywalizują oni w niższej kategorii wiekowej.
1.3 Klasyfikacja małżeństw.
W klasyfikacji tej mogą wystartować małżeństwa, które zaznaczą odpowiednie pole podczas zgłoszenia i wpiszą wspólną nazwę dla danej pary. Przy czym małżonkowie biorą udział w biegu na tym samym dystansie pokonują go samodzielnie.
1.4 Klasyfikacja VEGE.
W klasyfikacji tej mogą wystartować osoby, które podczas zgłoszenia zaznaczą odpowiednie pole. Osoby zgłaszające w formularzu przynależność do kategorii vege deklarują, że stosują dietę wegańską lub wegetariańską (bądź inną pochodną-bezmięsną)
1.5 Klasyfikacje górników i hutników. W klasyfikacji tej mogą wystartować osoby, które podczas zgłoszenia zaznaczą odpowiednie pole.

2. Podstawą klasyfikacji są przesłane przez uczestników wyniki z poszczególnych biegów.
3. Końcowe wyniki biegu będą dostępne na stronach i portalach internetowych – DATASPORT, IZERSKI WEEKEND BIEGOWY w terminie 7 dni od zakończenia tegorocznej edycji Wirtualnego izerskiego Weekendu Biegowego.

§8 Nagrody

1. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą deklarowany bieg otrzymają pamiątkowy medal.
2. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą deklarowany bieg otrzymają dyplom w formacie PDF do pobrania w wynikach oficjalnych.
3. Pamiątkowy medal zostanie wysłany w terminie od 4-7 tygodni od momentu ukończenia tegorocznej całej edycji Wirtualnego Izerskiego Weekendu Biegowego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozlosowania wśród uczestników nagród w zależności od ich dostępności.
5. Szczegółowe informacje dotyczące nagród pojawią się na stronie Izerski Weekend Biegowy.

§9 Uwagi

1. Zawodnik wypełniając formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu na własną odpowiedzialność.
2. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów ewentualnych z nimi związanych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
3. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać tras biegów.
4. Zapisując się do udziału w biegu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i dobrowolnie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi biegu nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez organizowanych przez TS REGLE , zamieszczania i publikowania na promocyjnych materiałach drukowanych organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Ponadto wszyscy uczestnicy mają prawo do odmówienia lub odwołania powyższej zgody zgodnie z zapisami zawartymi w §5 pkt. 5 ppkt. c.
5. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Biegu apelujemy do przestrzegania zasad fair play. Zwracamy uwagę na samodzielne pokonanie wskazanego dystansu biegiem lub marszem. Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu na rolkach, rowerze, hulajnodze czy w sposób inny niż na własnych nogach.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
7. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
8. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć przesłanych przez Uczestników, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punktach 7 i 8 niniejszego paragrafu, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
9. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

11. W sprawach nieobjętych Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcie należy do organizatora.
12. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.
13. Wszelkie informacje dotyczące biegu można uzyskać drogą elektroniczną.
14. Kontakt w sprawach technicznych i organizacyjnych: DYREKTOR BIEGU – Marek Deputat +48 661 887750 marek.deputat.tsregle@op.pl
15. Kontakt w sprawie zapisów, opłat i numerów startowych: Artur Machtelewski – + 48 604955078
zapisy.izerskiweekendbiegowy@op.pl