Biegi dziecięce 30.07.2022 r.

Uruchamiamy zapisy na biegi dziecięce organizowane w ramach Izerskiego Weekendu Biegowego. Prosimy dokładnie zapoznać się z poniższym regulaminem i przesłać dane dziecka ( imię i nazwisko oraz datę urodzenia ) na podany w regulaminie adres email.

Regulamin biegu dla dzieci w ramach Izerskiego Weekendu Biegowego 2022

§1 Organizator

 1. Organizatorem biegu jest TS Regle Szklarska Poręba.

§2 Cele i założenia

 1. Promocja Gór Izerskich.
 2. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy rekreacji.

§3 Termin, miejsce, trasa zawodów

 1. Bieg odbędzie się w dniu 30 lipca 2022 roku na Stadionie Miejskim przy
  ul. Plac Sportowy w Szklarskiej Porębie.
 2. Start o godzinie ok. 9:30
 3. Długość trasy:

1 Klasyfikacja – 200 m

2 Klasyfikacja – 250 m

3 Klasyfikacja  – 300 m.

 • Trasa nie posiada atestu PZLA, IAAF.
 • Zawodnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

§4 Uczestnictwo

 1. Wszyscy uczestnicy Biegów dziecięcych muszą zostać zweryfikowani
  w Biurze Zawodów. Biuro Zawodów będzie się mieścić w hali sportowej przy stadionie miejskim ul. Plac Sportowy 5 w Szklarskiej Porębie.
 2. Biuro będzie czynne w następujących porach: (sobota) w godzinach
  8:00 -9:00.
 3. W momencie weryfikacji oraz podczas biegu
  i po, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
 4. Rodzice (lub opiekunowie) nie towarzyszą dzieciom podczas biegu na bieżni lekkoatletycznej.
 5. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.
 6. Warunkiem uczestnictwa dziecka w biegach towarzyszących jest wypełnienie i podpisanie przez rodziców (lub opiekunów)w dniu zawodów
  w biurze zawodów podczas weryfikacji następujących dokumentów:
 7. Zgoda rodzica (opiekuna) na uczestnictwo dziecka w biegu towarzyszącym,
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka.
 9. Rodzic (opiekun prawny) dziecka oświadcza, że zapoznał się z regulaminem biegu.
 10. Zgłaszający do biegu opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest
  na ich wyłączną odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu.
 11. Uczestników Biegów dziecięcych obowiązuje niniejszy regulamin.
 12. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych dla uczestników biegu.

§5  Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia można dokonać pod adresem:  tsregle@onet.pl
 2. Liczy się pierwszeństwo w zgłoszeniach.
 3. Zgłoszenia online na podany wyżej adres zostaną uruchomione  4 lipca 2022 roku. Możliwe będzie zapisanie dziecka w dniu zawodów – 30.07. 2022r. w biurze zawodów,  pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń. W takim przypadku możliwość zapisów zostaje zakończona.
 4. Nieprawidłowe podanie danych przez rodzica (opiekuna)może spowodować skreślenie dziecka z listy startowej.
 5. ORGANIZATOR WPROWADZA LIMIT UCZESTNIKÓW!!!!! LIMIT WYNOSI 90 NUMERÓW STARTOWYCH

§6 Opłata startowa

Każdy uczestnik Biegu dziecięcego w ramach Izerskiego Weekendu Biegowego nie ponosi kosztów opłaty startowej (wpisowego).

§7 Klasyfikacje

 1. Podczas Biegu dziecięcego w ramach Izerskiego Weekendu Biegowego prowadzone będą następujące klasyfikacje:

1 Klasyfikacja (Miejsca od 1 do 3):

 • Chłopcy: rok urodzenia  2016-2017 (15 osób) – 5-6 lat
 • Dziewczynki: rok urodzenia 2016-2017 (15 osób) – 5-6 lat

2 Klasyfikacja (Miejsca od 1 do 3):

 • Chłopcy: rok urodzenia 2014 – 2015  (15 osób) – 7-8 lat
 • Dziewczynki: rok urodzenia 2014 – 2015 (15 osób) – 7–8 lat

3 Klasyfikacja (Miejsca od 1 do 3):

 • Chłopcy: rok urodzenia 2012 – 2013 (15 osób) – 9-10 lat
 • Dziewczynki: rok urodzenia 2012 – 2013 (15 osób) – 9-10 lat
 • Podstawą klasyfikacji jest kolejność przekroczenia linii mety przez zawodnika oraz werdykt sędziego zawodów biegów dziecięcych wyznaczonego przez organizatora biegu.
 • Protesty dotyczące wyników można składać pisemnie lub ustnie u dyrektora biegu w dniu zawodów.

§8 Nagrody

 1. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy Biegów dziecięcych, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród.

§9 Uwagi

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości, bądź jego modyfikacja jest zabroniona, pod karą dyskwalifikacji.
 3. Uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania bezpieczeństwa oraz zasad fair-play podczas całego biegu. Wszyscy uczestnicy biegu muszą bezwzględnie stosować się do poleceń służb zabezpieczających i organizatora.
 4. Zawodnik (rodzic, opiekun prawny) potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat
  o charakterze majątkowym.
 5. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów ewentualnych z nimi związanych.
 6. Pomoc medyczna będzie dostępna na stadionie w miejscu wyznaczonym przez organizatora biegu.
 7. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 8. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
 9. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik (rodzic, opiekun prawny) akceptuje niniejszy regulamin i wyraża dobrowolnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi biegu nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez organizowanych przez TS REGLE Szklarska Poręba, udostępniania sponsorom oraz partnerom biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania na promocyjnych materiałach drukowanych organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Ponadto uczestnik (rodzic, opiekun prawny) mają prawo do:
 10. wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb biegu a także organizatora,
 11. wyrażenia dobrowolnej zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu a także organizatora,
 12. uczestnicy mają prawo do odmówienia (w czasie zapisów) lub odwołania zgody (wysyłając do organizatora stosowną informację):
 13. na przetwarzanie danych osobowych,
 14. upublicznianie swojego wizerunku zgodnie z powyższymi zapisami
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Izerskiego Weekendu Biegowego.
 • Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.
 • W sprawach nieobjętych Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcie należy
  do organizatora.
 • Wszelkie informacje dotyczące biegu można uzyskać drogą elektroniczną.
 • Kontakt w sprawach technicznych i organizacyjnych:
  DYREKTOR BIEGU – Marek Deputat Tel.+48661 887750 marek.deputat.tsregle@op.pl 
 1. Kontakt w sprawie zapisów:
  Artur Machtelewski i Aneta Palińska –  tsregle@onet.pl

tel. 501792353               609277131